ALGEMENE VOORWAARDEN

 1.  De termijnen voor levering vermeld in de offerte gelden slechts ten titel van aanduiding. Vertraging zal voor ons geen verplichting tot schadevergoeding meebrengen.
 2. Wij behouden ons het recht voor,indien als gevolg van de politieke, sociale of economische gebeurtenissen, als oorlog, opstand sociale beroeringen of stakingen, de kostprijs en of leveringskosten belangrijke verhogingen ondergingen, de overeenkomsten te annuleren tenzij de klant zich bereid verklaart de verhoogde kosten te vergoeden.
 3. Niet-levering door de leverancier bij wie wij de hierbij bestelde waren zullen besteld hebben, zal ten opzichte van ons als een geval van overmacht beschouwd worden.
 4. Onze prijzen gelden slechts als aanduiding. Zij moeten worden verstaan als netto, zonder disconto, waren in onze werkhuizen afgenomen. Tot volledige betaling van de factuur blijven de geleverde goederen eigendom van de firma. Het risico gaat evenwel over op de klant zidra de goederen onze magazijnen verlaten of zodra de klant ze niet is komen ophalen op de             afgesproken datum.
 5. Een speling van ca. 20 % inzake de bestelde hoeveelheden zal door de klant worden toegelaten.
 6. Alle bestellingen worden uitgevoerd op risico van de klant, die alleen aansprakelijk is in geval van vervolging wegens namaak van brevetten of merken, of wegens andere oorzaken.   
 7. Ieder op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder  ingebrekestelling een interest van 1 % per maand opbrengen; bovendien is er ook een  forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % van het openstaand bedrag, met een minimum van € 250. Bij betaling van deze factuur is geen bewijs dat de vorige voldaan werd.
 8. Geen enkele klacht zal aangenomen worden, indien zij niet gedaan werd tijdens de aflevering der goederen. Klachten moeten binnen 24u schriftelijk bevestigd worden.
 9. In geval een bestelling, na orderbevesting wordt geannuleerd zal een schadevergoeding en ontkostentegemoetkoming aangerekend worden van minimum 50% van de totale waarde van de bestelling.
 10. Wij verwerpen formeel alle verkoopsvoorwaarden voorkomend op brieven of documenten van onze klanten. Enkel onze verkoopsvoorwaarden zijn geldig.
 11. In geval van betwisting zal de rechtbank van DENDERMONDE alleen bevoegd zijn. Deze rechtbank zal uitsluitend het Belgische recht toepassen.